Perbezaan Antara Audit Kewangan dan Audit Pengurusan

Perbezaan Utama - Audit Kewangan vs Audit Pengurusan

Audit kewangan dan audit pengurusan adalah dua jenis audit penting. Walaupun audit pengurusan dijalankan mengikut keperluan khusus, audit kewangan dijalankan secara tahunan. Perbezaan utama antara audit kewangan dan audit pengurusan ialah audit kewangan adalah audit yang dijalankan untuk membentangkan pendapat sama ada penyata kewangan syarikat mencerminkan pandangan yang benar dan saksama manakala audit adalah sistematik menilai keupayaan pengurusan syarikat berkenaan dengan keberkesanan dalam mencapai objektif strategik syarikat dan kualiti membuat keputusan.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Audit Kewangan
3. Apakah Audit Pengurusan
4. Perbandingan Side by Side - Audit Kewangan vs Pengurusan Audit
5. Ringkasan
Apakah Audit Kewangan?

Audit kewangan adalah audit yang dijalankan untuk membentangkan pendapat sama ada penyata kewangan syarikat mencerminkan pandangan yang benar dan saksama. Tujuan utama di sini adalah untuk menilai sama ada pernyataan itu disediakan tanpa kesilapan material, salah nyata dan mengikut piawaian perakaunan IFRS (Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa) atau GAAP (Prinsip Perakaunan Umum yang Diterima), bergantung kepada piawaian yang digunakan oleh syarikat . Dalam memberi pendapat mereka, juruaudit melakukan latihan yang sangat memakan masa yang biasanya merangkumi tempoh sekitar 3 bulan, memeriksa setiap transaksi yang dilakukan oleh syarikat sepanjang tahun kewangan. Kenyataan kewangan digunakan oleh beberapa pihak berkepentingan seperti pemegang saham, bakal pelabur, pekerja dan kerajaan; Oleh itu, integriti dan ketepatan mereka adalah penting. Langkah-langkah berikut terlibat dalam menjalankan audit kewangan

Memantau sistem yang disediakan untuk menyampaikan maklumat kewangan
  • Memantau sistem yang disediakan untuk mengekalkan rekod kewangan syarikat dan sama ada rekod sedemikian disimpan dengan betul
  • Kenal pasti dan semak semula setiap elemen sistem perakaunan syarikat, termasuk semua akaun individu
  • Bandingkan rekod pendapatan dan perbelanjaan dalaman terhadap rekod luar seperti invois daripada pembekal dan pelanggan, rekonsiliasi bank
  • Menganalisis rekod cukai dalaman syarikat dan pulangan cukai rasmi
  • Rajah 01 : Audit kewangan melibatkan pemeriksaan terperinci dalam penyata kewangan

    Apakah itu Audit Pengurusan?

Audit pengurusan adalah penilaian sistematik keupayaan pengurusan syarikat berkenaan dengan keberkesanan dalam mencapai objektif strategik syarikat dan kualiti membuat keputusan. Mengendalikan audit pengurusan menjadi penting dalam keadaan apabila hala tuju strategik syarikat tertakluk kepada perubahan seperti

Perancangan Penggantian

Apabila kedudukan pengurusan utama akan menjadi kosong kerana pengurus masing-masing bergerak keluar syarikat atau bersara, jawatan masing-masing harus disusun untuk diisi dengan pengganti yang sesuai.

Penggabungan dan Pengambilalihan

Dalam hal menggabungkan syarikat dengan syarikat lain atau memperoleh sebuah syarikat baru, kawalan dan kepemimpinan syarikat akan berubah.

Audit pengurusan dijalankan oleh pekerja syarikat atau perunding bebas. Sekiranya audit dijalankan oleh pekerja syarikat, kos efektif dan mudah kerana pekerja mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi mengenai tindakan pengurusan. Walau bagaimanapun, objektiviti mungkin dipersoalkan dan pendapat pekerja mungkin berat sebelah. Objektiviti dan keberkesanan audit boleh dijamin sekiranya ia dijalankan oleh perunding bebas, bagaimanapun, ia mungkin mahal.

Apakah perbezaan di antara Audit Kewangan dan Audit Pengurusan?

Audit Kewangan vs Audit Pengurusan

Audit kewangan adalah audit yang dijalankan untuk membentangkan pendapat sama ada penyata kewangan syarikat mencerminkan pandangan yang benar dan saksama.

Audit pengurusan adalah penilaian sistematik keupayaan pengurusan syarikat berkenaan dengan keberkesanan dalam mencapai objektif strategik syarikat dan kualiti membuat keputusan. Sifat Audit
Audit kewangan bersifat kuantitatif kerana ia hanya menilai maklumat kewangan.
Audit pengurusan adalah audit kualitatif yang menilai maklumat kewangan dan bukan kewangan. Pihak Menjalankan
Audit kewangan dijalankan oleh juruaudit luaran.
Seorang pekerja syarikat atau perunding bebas menjalankan audit pengurusan. Pengeluaran Spora
Audit kewangan dijalankan pada akhir setiap tahun kewangan.
Audit pengurusan dijalankan apabila syarikat berada di ambang perubahan arah strategik. Ringkasan - Audit Kewangan vs Audit Pengurusan

Perbezaan antara audit kewangan dan audit Pengurusan boleh difahami dengan mudah berdasarkan unsur-unsur yang diaudit dalam setiap audit. Integriti, kesempurnaan, dan ketepatan diaudit dalam audit kewangan di mana juruaudit memberi pendapat mereka sama ada pernyataan itu menunjukkan pandangan yang benar dan saksama. Audit pengurusan menilai kualiti membuat keputusan dan kecekapan pengurusan. Kejayaan audit ini selalu bergantung kepada bagaimana objektifnya dapat dijalankan.

Rujukan:

1. "Audit Kewangan: Definisi, Prosedur & Keperluan" n.d. Web. 22 Mei 2017..
2. "Bagaimana Melaksanakan Audit Kewangan. "Chron. com. Chron. com, 26 Okt 2016. Web. 22 Mei 2017..
3. "Pengurusan Audit. "Investopedia. N. p. , Nov. 16, 2010. Web. 22 Mei 2017..
Image Courtesy:

1. "Microsoft Financial 10-K Fiscal 2010 Selected Financial Data" oleh Microsoft - Microsoft (Public Domain) melalui Wikimedia Commons