Perbezaan Antara Konsep Perakaunan dan Konvensyen

Konsep Perakaunan vs Konvensyen

Pada akhir setiap tahun kewangan Penyata kewangan disediakan oleh firma bagi beberapa tujuan, termasuk merangkum semua aktiviti dan transaksi, mengkaji status kewangan firma, menilai prestasi, dan membuat perbandingan antara tahun-tahun sebelumnya, pesaing, dan penanda aras industri. Penyata kewangan yang disediakan mestilah konsisten dan setanding dan juga harus menawarkan pandangan yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan firma. Untuk memastikan bahawa standard ketepatan, keadilan dan konsistensi ini dipenuhi, beberapa konsep dan konvensyen perakaunan telah dibangunkan. Walaupun kedua-dua bertujuan untuk menawarkan pandangan yang lebih realistik dan benar mengenai penyata kewangan firma, terdapat beberapa perbezaan halus antara konsep perakaunan dan konvensyen. Artikel ini jelas menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan konsep perakaunan dan konvensyen akuntansi dan menyoroti persamaan dan perbezaan antara konsep dan konvensyen perakaunan.

Apakah konsep Konsep Perakaunan?

Konsep perakaunan merujuk kepada satu set prinsip yang ditetapkan untuk memastikan maklumat perakaunan dikemukakan dengan cara yang benar dan saksama. Terdapat beberapa konsep yang telah ditetapkan sebagai prinsip perakaunan standard. Konsep-konsep ini telah diwujudkan oleh organisasi profesional dan mungkin juga disokong oleh undang-undang dan badan-badan pentadbir sebagai prinsip-prinsip standard yang perlu diikuti ketika menyediakan penyata kewangan. Konsep perakaunan termasuk konsep berterusan, konsep akruan, konsep berhemat, konsep kesedaran, konsep pengukuran wang, konsep aspek ganda, dll.

Apakah Konvensyen Perakaunan?

Konvensyen perakaunan adalah satu set amalan yang diterima secara umum dan diikuti oleh akauntan. Konvensyen-konvensyen ini telah ditubuhkan dari masa ke masa, dan diikuti sebagai amalan dan boleh berubah bergantung kepada perubahan dalam landskap kewangan. Konvensyen-konvensyen perakaunan adalah amalan yang lazim diterima sebagai norma dan tidak direkodkan atau ditulis secara rasmi oleh badan-badan profesional atau badan-badan pentadbir. Konvensyen perakaunan boleh merangkumi pelbagai isu termasuk cara menangani keadaan secara etika, langkah-langkah apa yang perlu diambil ketika menghadapi isu-isu tertentu, bagaimana melaporkan dan mendedahkan maklumat sensitif khusus, dll.Dengan munculnya isu perakaunan baru, produk kewangan baru, dan perubahan landskap pelaporan kewangan, konvensyen baru akan dibangunkan. Contoh konvensyen termasuk konsistensi, objektif, pendedahan, dll.

Apakah perbezaan antara Konsep dan Konvensyen Perakaunan? Konsep dan konvensyen perakaunan adalah satu set metodologi, garis panduan dan prosedur standard apabila menyediakan penyata kewangan, dengan itu memastikan maklumat perakaunan disediakan dengan cara yang konsisten, benar, adil dan tepat. Konsep dan konvensyen perakaunan diterima di seluruh dunia sebagai norma untuk amalan pelaporan kewangan. Oleh itu, semua akaun yang disediakan mengikut konsep dan konvensyen bersifat seragam dan mudah digunakan dalam perbandingan dan penilaian. Keseragaman juga mengurangkan kekeliruan dan memudahkan dan mudah difahami. Konvensyen perakaunan mungkin perlu dibangunkan untuk memenuhi perubahan dalam landskap pelaporan kewangan. Konvensyen-konvensyen ini akhirnya boleh dibuat konsep perakaunan rasmi dan ditambah ke dalam senarai piawai yang akan diikuti.

Perbezaan utama antara konsep dan konvensyen perakaunan ialah konsep perakaunan secara rasmi direkodkan, manakala konvensyen perakaunan tidak direkod secara rasmi dan diikuti sebagai garis panduan yang diterima umum. Konsep perakaunan telah ditubuhkan oleh organisasi profesional dan merupakan prinsip standard yang mesti diikuti ketika menyediakan akaun kewangan. Konvensyen umumnya dipraktikkan amalan yang boleh berubah dan dikemas kini dari masa ke masa, bergantung pada perubahan dalam landskap pelaporan kewangan. Konsep dan konvensyen perakaunan

• Konsep dan konvensyen perakaunan adalah satu set metodologi, garis panduan dan prosedur standard semasa menyediakan penyata kewangan, dengan itu memastikan maklumat perakaunan disediakan dengan cara yang konsisten, benar, adil dan tepat.

• Konsep perakaunan merujuk kepada satu set prinsip yang ditetapkan yang memastikan maklumat perakaunan dikemukakan dengan cara yang benar dan saksama. Terdapat beberapa konsep yang telah ditetapkan sebagai prinsip perakaunan standard.

• Konsep perakaunan telah dibuat oleh organisasi profesional dan mungkin juga disokong oleh undang-undang dan badan-badan pentadbir sebagai prinsip standard yang mesti diikuti dalam penyediaan penyata kewangan.

• Konvensyen perakaunan adalah satu set amalan yang umumnya diterima dan diikuti oleh akauntan.

• Konvensyen perakaunan diterima sebagai norma dan tidak direkodkan atau ditulis secara rasmi oleh badan profesional atau organisasi pentadbir.