Perbezaan Antara Risiko Audit dan Risiko Perniagaan

Perbezaan Utama - Risiko Audit vs Risiko Perniagaan

Tindakan perniagaan adalah tertakluk kepada pelbagai risiko yang boleh mengurangkan kesan positif yang boleh mereka bawa kepada organisasi. Risiko risiko dan risiko perniagaan adalah dua jenis utama risiko yang perlu dikawal dan dipantau secara berterusan. Perbezaan utama antara risiko audit dan risiko perniagaan adalah bahawa risiko audit adalah risiko yang auditor menyatakan pendapat yang tidak sepatutnya mengenai penyata kewangan manakala risiko perniagaan adalah adalah kemungkinan kerugian dan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan risiko akibat peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang akan memberi kesan negatif kepada bisnis.

KANDUNGAN
1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Risiko Audit
3. Apakah Risiko Perniagaan
4. Perbandingan Side by Side - Risiko Audit vs Risiko Perniagaan
5. Ringkasan

Apakah Risiko Audit?

Risiko audit dirujuk sebagai risiko bahawa penyata kewangan adalah tidak benar dan kerosakan dan ketidakfungsian sistem kawalan dalaman diabaikan sementara juruaudit membentuk pendapat yang menyatakan bahawa laporan kewangan bebas dari sebarang kesilapan dan bunyi yang material sistem kawalan dalaman sedia ada. Dalam erti kata lain, juruaudit menyatakan pendapat yang tidak tepat mengenai penyata kewangan.

Jawatankuasa audit dalaman dilantik oleh lembaga pengarah untuk mengkaji semula keberkesanan sistem kawalan dalaman syarikat. Jawatankuasa audit sepatutnya mempunyai sekurang-kurangnya tiga ahli dan harus bertemu sekurang-kurangnya dua kali setahun untuk menjalankan kajian mereka. Lembaga pengarah juga perlu menyemak keberkesanan jawatankuasa audit setiap tahun.

Tugas utama jawatankuasa audit melibatkan,

  • Memantau integriti penyata kewangan dan memberi pendapat bahawa mereka telah disediakan dengan cara yang benar dan saksama.
  • Mengkaji semula sistem kawalan dalaman dan pengurusan risiko syarikat
  • Memantau dan mengkaji keberkesanan fungsi audit dalaman
  • Melapor kepada lembaga dan membuat saranan yang sesuai untuk memperbaiki sistem kawalan dalaman syarikat

Kekurangan pengasingan tugas, kekurangan pengesahan transaksi dan ketelusan dalam memilih pembekal adalah beberapa contoh yang menjejaskan kualiti dan keberkesanan kawalan dalaman. Hasil kompromi tersebut mungkin sangat mahal dan bahkan mengancam kesinambungan perniagaan.Sebagai tambahan kepada jawatankuasa audit dalaman, syarikat juga dikehendaki oleh undang-undang untuk melantik seorang juruaudit luaran untuk meminimumkan risiko audit daripada menjadi kenyataan.

Rajah 01: Peranan juruaudit adalah untuk memberi pendapat bahawa laporan kewangan disediakan mengikut piawaian yang diperlukan dan sistem kawalan dalaman berfungsi sebagaimana yang dijangkakan.

Apakah Risiko Perniagaan?

Risiko perniagaan adalah ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan atau kemungkinan kerugian dan berlakunya kejadian yang boleh menimbulkan risiko akibat peristiwa yang tidak dijangka yang akan memberi kesan negatif kepada perniagaan.

Jenis Risiko Perniagaan

Lima jenis risiko perniagaan utama dikenalpasti. Mereka adalah,

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah apa-apa jenis risiko yang mencabar aktiviti perniagaan teras. Perubahan dalam selera dan keinginan pelanggan, yang menjadikan produk dan perkhidmatan syarikat usang atau kurang wajar adalah perniagaan risiko strategik utama yang boleh dihadapi.

Risiko Kewangan

Risiko kewangan timbul apabila terdapat masalah dalam pengurusan dana berkaitan dengan defisit tunai, memberikan tempoh kredit kepada pelanggan dan memperoleh tempoh kredit daripada pembekal. Mereka juga termasuk kadar faedah dan kadar tukaran asing jika syarikat menjalankan perdagangan antarabangsa

Risiko Operasi

Risiko operasi hasil daripada ketidakcekapan dalaman dan kegagalan di lantai produksi seperti kecacatan dan kelewatan pengeluaran. Risiko operasi juga boleh disebabkan oleh peristiwa luaran yang tidak dijangka seperti kelewatan pembekal dalam menyampaikan bahan mentah

Risiko Reputasi

Ini adalah risiko yang terhasil daripada kehilangan reputasi melalui aduan pelanggan, publisiti negatif, dan kegagalan produk. Risiko reputasi adalah risiko yang teruk yang harus dielakkan oleh syarikat kerana reputasi yang dibina untuk beberapa tahun boleh dimusnahkan dalam masa beberapa jam.

Risiko Lain

Sebarang risiko yang tidak dapat dikategorikan mengikut kategori di atas boleh dimasukkan dalam kategori ini. Risiko setiap syarikat menghadapi bergantung pada sifat perniagaan dan industri.

Untuk meneruskan perniagaan sebagai usaha berterusan dan untuk memastikan keuntungan yang lebih tinggi, syarikat mesti mengenal pasti risiko perniagaan terlebih dahulu dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mengurangkannya.

Apakah perbezaan antara Risiko Audit dan Risiko Perniagaan?

Risiko Audit vs Risiko Perniagaan

Risiko audit disebut sebagai risiko bahawa penyata kewangan tidak benar secara material dan kegagalan fungsi dan ketidakmampuan sistem kawalan dalaman diabaikan sementara juruaudit membentuk pendapat yang menyatakan bahawa laporan kewangan bebas daripada sebarang kesilapan material dan sistem kawalan dalaman yang mantap disediakan. Risiko perniagaan adalah ketidakpastian memperoleh keuntungan atau kemungkinan kerugian dan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan risiko akibat peristiwa yang tidak terduga yang akan memberi dampak negatif terhadap bisnis
Review of Risiko
Risiko Audit ditinjau pada masa menyediakan laporan audit. Risiko perniagaan perlu dikaji semula secara berterusan kerana sifat berulangnya.
Peribadi Bertanggungjawab untuk Pengenalpastian Risiko
Juruaudit dalaman dan luaran bertanggungjawab untuk mengenal pasti risiko audit. Risiko perniagaan harus dikenalpasti oleh pihak pengurusan.

Ringkasan - Risiko Audit vs Risiko Perniagaan

Perbezaan antara risiko audit dan risiko perniagaan terutamanya bergantung kepada jenis risiko masing-masing. Risiko audit timbul daripada ketidakcekapan proses audit dalaman dan luaran sementara risiko perniagaan boleh timbul disebabkan oleh beberapa sebab yang berkaitan dengan aspek strategik, kewangan, operasi, dan reputasi atau aspek khusus industri lain. Kedua-dua risiko ini boleh memberi kesan buruk kepada syarikat. Oleh itu, amalan pengurusan risiko yang mantap perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti dan mengurangkan risiko dengan tepat pada masanya.

Rujukan:
1. "Menyangkut soalan risiko audit. "Risiko audit | F8 Audit dan Jaminan | Kelayakan ACCA | Pelajar | ACCA Global. N. p. , n. d. Web. 18 Mei 2017..
2. "Penerbitan. "Gelman Rosenberg Freedman RSS. N. p. , n. d. Web. 18 Mei 2017..
3. "Risiko Perniagaan. "Investopedia. N. p. , 11 Mei 2015. Web. 18 Mei 2017..
4. "Jenis Risiko Perniagaan. "Chron. com. Chron. com, 26 Okt 2016. Web. 18 Mei 2017..

Image Courtesy:
1. "Senarai semak audit" oleh Boris Dzhingarov (CC BY 2. 0) melalui Flickr