Perbezaan Antara Pelunasan dan Kemerosotan

Pelunasan vs Penjejasan

Firma memiliki beberapa aset termasuk aset tetap yang digunakan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan, aset semasa yang boleh digunakan untuk menampung perbelanjaan harian dan aset tak ketara seperti muhibah syarikat. Aset dicatatkan dalam kunci kira-kira firma pada nilai kos mereka. Nilai-nilai aset firma itu dapat dikurangkan dari masa ke masa dan, oleh itu, perlu diselaraskan dengan nilai pasaran saksama mereka. Penjejasan dan pelunasan aset adalah konsep yang berkaitan dengan pelarasan kos aset kepada nilai pasaran yang saksama. Walaupun kesamaan antara kedua-dua konsep ini, terdapat beberapa perbezaan penting. Artikel berikut mengambil melihat dengan lebih dekat kedua-dua istilah ini dan menggariskan persamaan dan perbezaan antara keduanya.

Apakah Kemerosotan?

Mungkin terdapat keadaan di mana aset tetap kehilangan nilainya dan perlu diturunkan dalam buku perakaunan firma. Dalam contoh sedemikian, nilai aset itu diturunkan ke harga pasaran sebenar atau ia dijual. Aset yang kehilangan nilainya dan perlu diturunkan dirujuk sebagai aset terjejas. Aset boleh menjadi terjejas kerana beberapa sebab, yang termasuk menjadi usang, gagal memenuhi piawaian pengawalseliaan, ganti rugi aset, mengubah keadaan pasaran. Sebaik sahaja aset telah terjejas, terdapat sedikit kemungkinan untuk aset itu ditulis; Oleh itu, aset tersebut perlu dinilai dengan teliti sebelum dikategorikan sebagai aset terjejas. Akaun syarikat lain seperti muhibah dan akaun belum terima juga boleh menjadi terjejas. Firma dikehendaki menjalankan ujian tetap terhadap kemerosotan aset (terutama pada muhibah), dan kemudian menghapuskan sebarang kerosakan.

Apakah Pelunasan?

Prinsip akrual dalam perakaunan menyatakan bahawa kos aset harus dibelanjakan untuk hayat bergunanya. Pelunasan adalah satu kaedah sedemikian yang digunakan dalam perakaunan akrual untuk menyimpulkan nilai pasaran adil aset tak ketara. Pelunasan adalah sama dengan susut nilai; Walau bagaimanapun, sementara susutnilai adalah lebih daripada aset ketara pelunasan adalah atas aset tak ketara seperti muhibah syarikat. Apabila sesuatu aset dilunaskan, kosnya telah digariskan dalam tempoh masa aset digunakan, untuk menunjukkan nilai yang lebih realistik dan saksama aset tak ketara. Sebagai contoh, syarikat farmaseutikal telah memperoleh paten ke atas ubat baru, untuk tempoh 10 tahun. Syarikat ini melunaskan ini dengan membahagikan kos yang terlibat dalam membuat dadah sepanjang hayat paten, dan setiap bahagian kos dicatatkan sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan dan dikurangkan daripada kos.

Pelunasan vs Kemerosotan

Kemerosotan dan pelunasan kedua-duanya bersatu dalam prinsip perakaunan akruan yang memerlukan syarikat mencatat aset di nilai pasaran saksama mereka. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan utama antara keduanya. Kemerosotan nilai berlaku apabila nilai aset menurun secara drastik akibat daripada kerosakan pada aset, aset menjadi usang, atau senario lain di mana nilai aset jatuh, yang membuat keperluan untuk nilai aset itu diturunkan ke nilai pasaran sebenar. Pelunasan adalah proses berterusan di mana kos aset dibelanjakan sepanjang hayat bergunanya. Nilai aset dikurangkan dengan jumlah yang berkadar, yang dicatatkan sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan. Ini dilakukan untuk menunjukkan nilai saksama aset, kerana nilai aset berkurangan dengan masa.

Apakah perbezaan di antara Pelunasan dan Kemerosotan?

• Nilai aset firma mengurangkan masa dan oleh itu perlu diselaraskan dengan nilai pasaran saksama mereka. Penjejasan dan pelunasan aset adalah konsep yang berkaitan dengan pelarasan kos aset kepada nilai pasaran yang saksama.

• Apabila aset dilunaskan, kosnya dipratangkan sepanjang tempoh masa aset digunakan, untuk menunjukkan nilai aset tidak ketara yang lebih realistik dan saksama.

• Kemerosotan berlaku apabila nilai aset menurun secara drastik, akibat kerosakan pada aset, aset menjadi usang, atau senario lain di mana nilai aset jatuh dan mewujudkan keperluan untuk nilai aset untuk diturunkan ke nilai pasaran sebenar.